COMPROMÍS DE QUALITAT

PAMOLE LOGÍSTICA s.l., operador logístic que ofereix serveis d'emmagatzematge, transport terrestre i transitari marítim i aeri assumeix el seu compromís amb la qualitat implantant un Sistema de Gestió de la Qualitat segons ISO 9001: 2015 de manera que la Direcció estableix els següents principis:

  • Complir amb la legislació aplicable,els requisits acordats amb els clients i amb tot altre compromís que l'empresa assumeixi.
  • Prestar els serveis segons mesures internes d'ordre, rigor i disciplina per assegurar la satisfacció dels nostres clients i parts interessades.
  • Disposar d'una flota de vehicles renovada i degudament equipada i mantinguda per atendre els requeriments de puntualitat i fiabilitat.
  • Promoure la sensibilització i formació contínua de l'equip amb la finalitat de prestar els serveis de forma coordinada, integrada i assegurant una comunicació fluïda amb les parts involucrades.
  • Realitzar una anàlisi de riscos adequada al context i processos de l'empresa i adoptar mesures, si s'escau, per minimitzar-los a més d'establir objectius per a assegurar la millora contínua dels nostres serveis.
  • Fomentar la col·laboració, professionalitat, confidencialitat i respecte mutu amb els proveïdors i col·laboradors a tots els nivells.

Aquesta política es revisa periòdicament per la Direcció per adequar-la a la realitat canviant i és comunicada a totes les parts interessades.

La Direcció. Rubí

UNE-EN ISO 9001:2015

CertificadoIso

Tornar